مدارک پلاک FULL SLEEP

این پروژه تحت نظارت پژوهشکده دندانپزشکی شهید بهشتی و بیمارستان و کلینک های ذینف در سال 1392 آغاز گردیده و تا پایان بهار سال 1394 ادامه داشته  و با کمک و همکاری  کادری از پزشکان  متخصص ومطرح این پروژه به پا یان رسید و نتایج مطلوبی در بهبود و درمان خروپف داشته است. مقاله تحقیقاتی بین الملی این پروژه در دست تدوین میباشد.مدارک مربوط به پلاک های FULL SLEEP با شماره مجوز 93817999 از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی